Bolagsstyrning

Årsstämma

Ägarna i TiksPac beslutar om Tikspacs angelägenheter vid bolagsstämman (årsstämma). Kallelse till stämman ska enligt aktiebolagslagen ske tidigast 6 och senast 4 veckor innan stämman. Kallelse sker genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar, bolagets hemsida samt genom kungörelse i Dagens Industri om att kallelse har skett. Samtliga aktieägare kallas till stämman.

Bolagsordning

TiksPac AB Bolagsordning (publ)